Arsistem Yapı Denetim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1695 belge numarasıyla aldığı yetkiyle faaliyete geçmiştir. Çalıştığı müşterilerine yalnızca denetim hizmeti vermekle kalmayıp danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri de vermektedir.

Can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yönetmelik ve standartlara uygun, kayıt altına alınmış sağlam yapılaşmaya katkıda bulunmayı hedeflemekte, denetimsiz ve kalitesiz yapılaşmanın bedelini çok ağır ödeyen ülkemizin tekrar aynı günleri yaşamaması için çalışmalarına devam etmektedir.

 

A) Yapı Ruhsatı Alınması Aşamasında;

  • Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örneği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza edilmektedir.
  • Proje ve Uygulama Denetçisi mimar ve mühendislerimiz, proje müelliflerince hazırlanan uygulama projelerini ve hesaplarını; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı proje kontrol formuna göre, mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol edecektir.

B) Yapı Ruhsatının Alınmasını Müteakip, Yapım Aşamasında;

  • Bünyemizde bulundurduğumuz teknik elemanlarca hafriyat süreci takip edilecek, yeterli hafriyat derinliğinin sağlandığı kontrol edilecektir.
  • Hafriyat çalışmasının tamamlanmasının ardından, teknik personelimiz yapının vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike edilmesini sağlayacaktır.
  • Yapının projesine göre gerekli olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin gerektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imalatın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda muayene ve deneylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığı kontrol edilecektir.
  • Yapıda kullanılacak çelik çubuklardan ve hazır beton dökümü sırasında alınacak yaş beton numunelerinin sonuçlarından birer nüsha yapı sahibine teslim edilecektir.
  • Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisatı kontrol edildikten sonra beton dökümüne izin verilecek, gerektiğinde beton dökümüne teknik elemanlar nezaret edecek ve her beton dökümünde; deneyi yapacak laboratuvarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara uygun olarak yaş beton numunesi alınacaktır.
  • Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uygunluğu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
  • İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edilecektir.
  • Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğini belirten, iş bitirme tutanağı düzenleyerek onaylanmak üzere ilgili idareye verilecektir.

 

Ayrıca; ruhsat alınması ve imalat süreci boyunca Yapı Denetim Yönetmeliğinin gerektirdiği tüm yazışmalar, raporlar, tutanaklar vs. zamanında hazırlanarak ilgilisine iletilecektir.

 

Anadolu yakasında Merkez ofisimizde Arsistem Yapı Denetim Ltd. Şti.

Avrupa yakasında Beylikdüzü ofisimizde Üniform Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak iki firmamız bulunmaktadır.